خرید بک لینک در سایت های معتبر نیازمندی مشاغل

هر 3 ماه خرید = هزینه یک ماه تخفیف

سایت نیازمندی پیام سرا

www.payamsara.com
۱ ماه| 210.000 تومان
۳ ماه| 570.000 تومان
۶ ماه| 970.000 تومان
۱۲ ماه| 1.600.000 تومان
دامین اتورتی 54

سایت نیازمندی نوین تجارت

www.novin-tejarat.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1390

سایت نیازمندی پروتبلیغ

www.protabligh.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1390

سایت نیازمندی پرتال تبلیغات وب

www.ptweb.ir
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1391

بک لینک تک نیاز

www.takniaz.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1391

سایت نیازمندی آگهی 118

www.agahe118.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1392

سایت نیازمدی نیاز ١١٨

www.niaz118.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1392

سایت نیازمندی راهنما ١١٨

www.rahnama118.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1392

سایت نیازمندی تبلیغ ١١٨

www.tablegh118.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1392

بک لینک نیازمندی های ایران

www.niazmandi-iran.com
1 ماه | 40 هزار تومان
3 ماه |با 20٪ تخفیف 90 هزار تومان
6 ماه | با 30٪ تخفیف - 170 هزار تومان
12 ماه | با 40٪ تخفیف - 290 هزار تومان
تاسیس سال 1394

سایت نیازمندی من

www.myniazmandi.com
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی نیاز ایران

www.niaziran.net
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی نیاز تهران

www.niaztehran.com
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی تهران آگهی

www.tehranagahi.net
1۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی تهران تبلیغ

www.tehrantabligh.net
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی تبلیغ من

www.mytabligh.net
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی تبلیغ برتر

www.tablighbartar.net
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی ایران آگهی

www.iran-agahi.com
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی ایران تبلیغ

www.irantabligh.net
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398

سایت نیازمندی آگهی برتر

www.agahibartar.net
۱ ماه|۲۵ هزار تومان​
۳ ماه|۶۰هزار تومان|۲۰٪ تخفیف
۶ ماه|۱۰۰هزار تومان|۳۰٪ تخفیف
۱۲ماه|۱۶۰هزار تومان|۴۰٪ تخفیف
تاسیس سال 1398